SHIFFMAN STERLING

Powered by Aviv-Digital

"הקשישים" בהתחדשות עירונית

מארק שיפמן, עו"ד – שיפמן שטרלינג ושות'

על בסיס מאמר זה נתן עו"ד שיפמן ביום 14.9.2022 הרצאה בפני כ – 120 איש במסגרת ההרצאות שמארגנת המנהלת להתחדשות עירונית בעריית חולון

 

"קשיש" הינו בעל דירה שהיה בן 70 ומעלה במועד חתימת העסקה

דוגמה :

בעל דירה שהיה בן 75 ומעלה או חולה הנוטה למות במועד חתימת העסקה

אם במועד שבו נחתמה עסקת פינוי ובינוי ראשונה של דיירי הבניין עם אותו יזם, גילו של בעל הדירה היה 75 ומעלה או חולה הנוטה חלילה למות והוא התגורר בדירה שנתיים לפחות, היזם חייב להציע לבעל הדירה "דירת תמורה" – דירת מגורים בבניין מחודש (בניין שנבנה במסגרת מיזם להתחדשות עירונית) בתמורה לדירה שבה התגורר לפני הריסת הבניין הישן.

 

בנוסף לדירת התמורה היזם חייב להציע לבעל הדירה הקשיש לבחירתו את כל אלה:

א.         שתי דירות ששווין המצטבר דומה לשווי דירת תמורה.

ב.          דירת תמורה ששטחה קטן משטח דירת התמורה שהקשיש היה אמור לקבל במסגרת עסקת הפינוי ובינוי, בתוספת תשלומי איזון, כך שהשווי יהיה דומה לשווי של דירת תמורה.

 

דוגמה :

בעל דירה בן 78 התגורר בדירתו 20 שנה כאשר שכניו לבניין חתמו בפעם הראשונה על עסקת פינוי ובינוי עם יזם מסוים.

כדי שסירובו של בעל הדירה לעסקה (אם יסרב) לא יחשב כסירוב סביר, היזם חייב להציע לו "דירת תמורה" ואפשרות בחירה בין מעבר לבית אבות, קבלת דירה חלופית, או קבלת כסף לרכישת דירה חלופית.

בנוסף, היזם יכול להציע לבעל הדירה לבחור באחת או שתיים מהחלופות הנותרות (שתי דירות בשווי דירת תמורה, או דירת תמורה קטנה בתוספת תשלומי איזון).