SHIFFMAN STERLING

Powered by Aviv-Digital

"דייר סרבן" בהתחדשות עירונית

מארק שיפמן, עו"ד – שיפמן שטרלינג ושות'

על בסיס מאמר זה נתן עו"ד שיפמן ביום 4.9.2023 הרצאה בפני כ – 200 איש במסגרת ההרצאות שמארגנת חברת עזרא ובצרון עבור תושבי תל אביב.

מיהו "דייר סרבן" בפינוי בינוי ?

דייר נחשב ״סרבן״ אם הוא לא חותם על ההסכם לביצוע הפרויקט לאחר הכרזת המתחם לפינוי בינוי או אישור הועדה בקשה להיתר בניה בתנאים אם מדובר בתמ"א 38, ולאחר שהושג הרוב הדרוש על פי דין, ללא כל סיבה סבירה על פי הדין. כלומר – די בכך שבעל דירה איננו חותם על ההסכם לאחר התקיימות התנאים, כדי שייחשב על פי הדין ל"סרבן".

מכאן שסרבנים לפי הדין יכולים להיות גם יורשים שלא רשמו את הדירה על שמם או בעל דירה שלא מאותר.

מהו רוב הנדרש על פי דין בפינוי בינוי?

בעלי הדירות במקבץ לפינוי ובינוי, שבבעלותם לפחות 2/3 מתוך כלל הדירות שבמקבץ, וכן מתקיימים בהם שני אלה:

  1. בבעלותם לפחות 60% מהדירות בכל בית משותף שבאותו מקבץ, ואולם לעניין בית משותף שיש בו ארבע או חמש דירות בלבד – בבעלותם 3 דירות לפחות מהדירות בבית המשותף, ויש בבית המשותף יותר משני בעלי דירות;
  2. יותר מ – 50% מהרכוש המשותף בכל בית משותף שבאותו מקבץ צמודים לדירותיהם.

מהו רוב הנדרש על פי דין בתמ"א 38/2?

בעלי הדירות בבניין, שבבעלותם לפחות 2/3 מתוך כלל הדירות ומכלל הרכוש המשותף. אם הבניין רשום כבית משותף, בנסח טאבו המרוכז יש לבדוק ביחס לכל תת חלקה רשום בצד שמאל החלק היחסי ברכוש המשותף. דירה בבניין של 10 דירות יכולה להיות 10% ברכוש המשותף, אבל גם יכולה להיות 20%. זה משהו שניתן לראות בנסח הטאבו.

בהתאם לחוק ולפסיקה מתי נחשב הסירוב לסירוב סביר?

מהם סוגי הסרבנים?

 

נציין כי, בפרקטיקה אנחנו רואים שרוב הסרבנים הם מהסוג הראשון ויש לכך הסברים רבים, ובין היתר:

  1. הפרויקטים הללו מתנהלים במשך שנים רבות ורוב הדיירים אינם מעורבים במו"מ ובפרטים דבר שמוביל לפערי מידע לגבי התנהלות הפרויקט ומכאן הדרך קצרה לאיבוד אמון.
  2. התחום רווי ב"מאכרים" מסוגים שונים ואנשים רבים חושבים שבטח יש מישהו שעושה עליהם סיבוב.
  3. אנשים נמנעים מהוצאה כספית על עו"ד ושמאי מקרקעין כדי לברר את הסוגיות לעומק ונותרים עם "תחושות בטן" שליליות לגבי הפרויקט שאינן מבוססות עובדות.

מהן הטענות שכיחות של הסרבנים?

"חוק ההסדרים והשוואת התנאים" בין פינוי בינוי לתמ"א 38

חוק ההסדרים האחרון עשה "השוואת תנאים" לעניין הרוב הנדרש בין תמ"א 38 ל – פינוי בינוי. בתמ"א 38 חיזוק או הריסה– לאחר חתימת רוב של 67% בפרויקט על ההסכם וקבלת היתר בניה בתנאים, ניתן להגיש תביעה למפקח על הבתים המשותפים לאישור התחלת פרויקט. בפינוי בינוי – לאחר חתימת רוב של 67% בפרויקט על ההסכם והכרזת המתחם לפינוי בינוי (גם אם טרם אושרה תכנית בניין עיר מכוחה ניתן להוציא היתר בניה), ניתן להגיש תביעה לבית המשפט לאישור התחלת פרויקט וניתן גם להגיש תביעת פיצויים.

מהי הסנקציה כנגד הדייר הסרבן?

תא (ת"א) 49303-10-20 (מחוזי ת"א) נילי ניר נ' אורי שעשע

ביולי 2023 ניתן פסק דין בתביעת הדיירים הסרבנים בשכונת ויצמן בהרצליה. בית המשפט קיבל את התביעה וקבע שמדובר בפרויקט כלכלי עבור כלל הדיירים, לרבות הסרבנים ולכן סרבנותם איננה סבירה וכי אם יעמדו על סירובם יהיה עליהם לפצות את התובעים (2.6 מל"ש כל אחד).

טענות הסרבנים:

בית המשפט בחן את השוויון בין התמורות המוענקות לבעלי הדירות הפרויקט באופן מהותי. בית המשפט קבע כי בנסיבות העניין מתקיים שוויון מהותי בפרויקט וכי התחשיב נערך על בסיס שמאות עניינית ומקצועית.

בית המשפט דחה את הטענות לחוסר שקיפות בפרויקט בשל העדר ראיות התומכות בטענות.

 

לסיכום:

במקרה של "סרבן" יש לשאול: האם סירובו סביר, בהתאם לאפשרויות שבדין?

יש לאבחן את טענות הסרבן: כנגד התהליך / כנגד התמורות / כנגד ההסכם.

הסרבן נדרש להציג ראיות וחוות דעת מקצועיות התומכות בטענותיו.

במקרה של סרבן קשיש, יש לאבחן על פי גילו במועד חתימת הדייר הראשון על ההסכם, סוג

הפרויקט. היזם מחויב לקיים את הוראות החוק ולהציע לקשיש את החלופות על פי הדין.

מומלץ שלא להגיע להליכים משפטיים, ומניסיוננו לרוב הדבר אפשרי.